Nicholas II pålegger russisk autokrati i Finland (1903)

Dette dekretet, datert mars 20th 1903, innførte tsaristisk autokrati i Finland, hvor det var økende motstand mot den russiske generalguvernøren, general Bobrikov.

"1. Guvernørgeneralen er autorisert:

en. For å bestille midlertidig nedleggelse av hotell-, engros- og detaljhandelbokhandler, og kommersielle og industrielle virksomheter overhodet.

b. Å forby enhver form for offentlige eller private samlinger.

c. Å oppløse private foreninger og deres grener.

d. Å forby personer som av ham betraktes som skadelige for politisk orden og offentlig ro i bosatt i Finland ...

5. Kommunale magistracies, så vel som kommunale og landlige kommunale administrasjoner, er underlagt den øverste myndighet av guvernøren og til direkte myndighet fra guvernørene, på følgende grunnlag:

en. Navnene på personer valgt til ordførere og rådmenn, som formenn og viceformenn i kommunestyrene og til andre kontorer i kommunale og landlige kommuneadministrasjoner skal sendes til den lokale guvernøren for bekreftelse ...

b. Ordførere og kommunale rådmenn, formenn og nestledere i kommunestyrene og andre personer som har kontor i kommunale og landlige kommuneadministrasjoner kan ved administrativ prosess fjernes fra embetet ...

c. Guvernørene har fullmakt til å stanse gjennomføringen av avgjørelser vedtatt av kommunale myndigheter underlagt dem, hvis slike avgjørelser ikke er i samsvar med de generelle nasjonale interessene eller lokalbefolkningens behov, eller hvis de bryter lovens krav. ”