Erklæring fra Council of People's Ministers (1918)

Folkets ministerråd ble dannet 10. november 1918 og var en seks-personers komité som overtok regjeringsmaktene som tidligere var besatt av Kaiser og hans kansler. 12. november, etter to dager ved makten, utstedte rådet følgende erklæring:

Til det tyske folket!

”Regjeringen som har kommet ut av revolusjonen, hvis politiske ledelse er rent sosialistisk, har satt seg som oppgave å sette i gang det sosialistiske programmet.

Vi forkynner herved følgende punkter som vil tre i umiddelbar rettslig virkning:

1. beleiringsstaten avskaffes.

2. Forenings- og forsamlingsretten er ikke lenger underlagt noen begrensning, selv ikke for tjenestemenn og de som jobber for staten.

3. Det skal ikke være sensur. Teatersensur er også avskaffet.

4. Uttalelsen av mening i tale og skriving er fri for begrensninger.

5. Frihet til religiøs overholdelse er garantert. Ingen kan bli tvunget til å delta i religiøs aktivitet.

6. Amnesty innvilges for alle politiske lovbrudd. Alle prosedyrer som venter på grunn av slike lovbrudd oppheves.

7. Loven om hjelpetjeneste for fedrelandet oppheves, med unntak av bestemmelsene om tvisteløsning.

8. Forordninger om landbrukstjenere blir satt til side, som også unntakslovene mot arbeidere på landsbygda.

9. Bestemmelsene for å beskytte arbeidskraft, som ble suspendert i begynnelsen av krigen, settes herved i kraft igjen.

Ytterligere ordinanser innen sosialpolitikk vil bli offentliggjort om kort tid. En maksimal arbeidsdag på åtte timer trer i kraft senest 1. januar 1919.

Regjeringen vil gjøre alt den kan for å sikre at det er nok muligheter for å sikre arbeid. Vi har utarbeidet et sett med regler for
vedlikehold av arbeidsledige. Det fordeler byrden mellom riket, statene og kommunene.

Når det gjelder sykdomsforsikring, skal det obligatoriske forsikringsnivået heves over den tidligere grensen på 2,500 Marks. Vi skal bekjempe boligmangel ved å tilby nye boliger.

Vi skal jobbe for å sikre en ordnet forsyning av mat til folket. Den ordnede produksjonsflyten vil opprettholdes av myndighetene, privat eiendom vil bli beskyttet mot angrep fra personer, og individets frihet og sikkerhet vil bli beskyttet.

Alle valg til offentlige organer skal fremover foregå på grunnlag av proporsjonal representasjon med lik, hemmelig, direkte og allmenn stemmerett for alle mannlige og kvinnelige personer som er minst 20 år gamle. Denne valgloven er også gyldig for den konstituerende forsamlingen, som mer spesifikke forskrifter senere vil bli gitt for.

Herr Ebert
Herr Haase
Herr Scheidemann
Herr Landsberg
Herr Dittmann
Herr Barth