Dual Alliance of 1879

Dual Alliance of 1879 mellom Østerrike-Ungarn og Tyskland:

Artikkel 1. Skulle ... ett av de to imperiene bli angrepet av Russland, er partene bundet til å hjelpe hverandre med hele krigens styrke i deres imperier, og følgelig bare å inngå fred sammen og etter gjensidig avtale.

Artikkel 2. Skulle en av partene bli angrepet av en annen makt, forplikter den andre parten seg herved, ikke bare for ikke å støtte angriperen mot sin allierte, men for å i det minste observere en velvillig nøytral holdning overfor sine medpartier.

Artikkel 3. Denne traktatens varighet skal foreløpig fastsettes til fem år fra ratifiseringsdagen. Ett år før utløpet av denne perioden skal de to partene konsultere hverandre om spørsmålet om forholdene som tjener som grunnlag for traktaten fremdeles er gjeldende, og komme til enighet om videreføring eller mulig endring. Hvis det i løpet av den første måneden i det siste året av traktaten ikke er mottatt noen invitasjon fra noen av sidene om å innlede disse forhandlingene, skal traktaten anses som fornyet for en ytterligere periode på tre år.

Artikkel 4. Denne traktaten skal, i samsvar med sin fredelige karakter, og for å unngå enhver feiltolkning, holdes hemmelig av de to partene, og kun formidles til en tredje makt etter en felles forståelse mellom de to partene, og i henhold til vilkårene i en spesiell avtale .