USAs lov om antisedisjon (1918)

I mai 1918 lovfestet USAs kongress for å stoppe sedisjon og forræderisk virksomhet ved å endre spionasjeloven, noe som gjorde kritikk av regjeringen eller krigsinnsatsen til et straffbart forhold:

Seksjon tre

Den som når USA er i krig, med vilje skal avgi eller formidle falske rapporter eller falske uttalelser med hensikt å forstyrre operasjonen eller suksessen til USAs militære eller marine styrker;

Eller for å fremme suksessen til fiendene, eller vil forsettlig komme med eller formidle falske rapporter eller falske uttalelser ... eller oppmuntre til underordnethet, illojalitet, mytteri eller nektelse av plikt i USAs militære eller marine styrker;

Eller vil forsettlig hindre ... rekrutterings- eller vervetjenesten i USA, eller ... skal forsettlig uttale, trykke, skrive eller publisere et illojalt, vanhellig, skurrent eller voldelig språk om USAs regjeringsform eller grunnloven av De forente stater, eller de militære eller marine styrkene i USA ... eller vil bevisst vise flagget til enhver utenlandsk fiende;

Eller vil forsettlig ... oppfordre til, oppmuntre til eller gå inn for enhver innskrenking av produksjonen ... eller gå inn for, lære, forsvare eller foreslå å gjøre noen av de handlingene eller tingene i denne seksjonen som er oppregnet, og den som ved ord eller handling støtter eller favoriserer saken til ethvert land som USA er i krig med eller ved ord eller handling motsetter USAs sak deri, skal straffes med en bot på ikke mer enn $ 10,000 eller fengsel i ikke mer enn tjue år, eller begge deler.